NYHEDSBREV NOVEMBER 2022


Kære andelshavere og beboere.

Så er her atter lidt information om, hvad der sker i foreningen


Faldstammeprojektet
Håndværkerne er fortsat ved at færdiggøre arbejder i enkelte lejligheder.
Bestyrelsen har modtaget lejlighedsnøgler for Br.vej 2-4 og de modtagne nøgler er lagt i beboernes postkasse. I de lejligheder, hvor der fortsat mangler afsluttende arbejde, vil beboerne modtage nøgler direkte fra Øens Vvs efter afslutning.
Skulle der fremover opstå vandskader eller utætheder, så kontakt gårdmand Peter.


Projekt indregulering af vandtryk
Der mangler stadig indregulering af vandtryk i de 36 ventiler placeret i kælderområdet. Desværre har der vist sig problemer i rørsystemet, særlig i varmtvandsrørene, hvor vandtrykket flere steder er målt til et meget lavt niveau. Hvad dette skyldes, vides ikke, men det bliver nu undersøgt. Firmaet Nexel, som står for trykreguleringen, vil derfor få brug for at komme ind i flere kælderrum, hvor vandrørene findes, for trykmåling og evt. udskiftning af tilstoppede rør, så nøgler til kælderrum udleveres først efter reguleringen er gennemført, og alt virker som det skal.


Firmaet Guldager vil komme torsdag den 10. november for rensning af varmtvandskedler i varmecentralen. Og her vil Nexel, A4´s ingeniør og vor egen Vvs, Sparholt være tilstede for at vurdere, om trykfald kan skyldes forhold ved varmtvandsbeholdere. Der vil blive lukket for det varme vand under arbejdet. Information vil blive sat op i hoved- og trappeopgange senere.


Projekt udskiftning af transformator i nordgården
Transformatoren bag toilettet i nordgården bliver udskiftet med en mindre transformator, som bliver placeret ved nedgangen til varmecentralen. Den gamle transformator bliver fjernet og arealet belagt med cf-sten, som resten af gården. Arbejdet påbegyndes i uge 2, 2023.


Projekt udskiftning af fjernvarmerør
Hofer er ved at udskifte fjernvarmerør i vejnettet, og dette arbejde vil også komme til at berøre os. Der skal udskiftes rør beliggende fra Kjeldsgårdsvej og ind i indhakket forbi kældernedgang ved Kj.vej 36. Fjernvarmerørene går gennem vor kælder og videre frem til vaskeriet. Hvordan det kommer til at foregå, og hvornår arbejdet finder sted, informeres om senere.


Parkering i indhakket.
Car Parks nye registreringsmetode, hvor nr-plader direkte scannes fremfor kontrol af parkeringstilladelse i forrude har medført, at mange bilejere har fået parkeringsbøder, da der åbenbart ikke er overensstemmelse med den modtagne registreringsattest og bilens nr.-plade og/eller ejer. Har du fået en bøde, så fremsend bødeforlæg og registreringsattest til Martin i bestyrelsen, som sørger for evt. annullering af bøde.


Det er registreringsattesten alene, der danner grundlag for godkendelse af parkering i indhakket, så sørg for at sende kopi af registreringsattest til bestyrelsen, som administrerer godkendelser, hvis nr.-plade udskiftes eller bilen udskiftes. Vær opmærksom på, at beboers adresse i Kjeldsbogård skal være påført som ejer for at tilladelse kan gives.


Opgaver overgivet til vor administration
Fremleje af lejlighed og udleje af værelser. Ansøgning herom sendes direkte til vor administrator, Tina Hald, tih@swe.dk


Fjernelse af ikke duelige cykler i cykelskurene
Gårdmand Peter fjerner ikke duelige cykler og cykellig fra cykelskurene jævnligt. De har hidtil været samlet i gården, så beboere kunne hente dem, inden de blev sendt til afhentning. Desværre har det vist sig, at flere har hentet deres cykler og genplaceret dem i stativerne i cykelskurene. Det har just ikke været meningen, så nu bringes cykler direkte til storskraldsrummet. Så ønskes der adgang til cyklerne, skal Peter kontaktes.


Kælderrum og kældergange
Vi må desværre konstatere, at der fortsat af indbrud i kælderrum. Så sørg for at efterse kælderrum jævnligt og skulle der være indbrud, så kontakt jeres eget forsikringsselskab og giv gårdmand Peter besked, så nye hængsler kan blive påmonteret.


Gårdmand Peter finder ofte ulåste kælderrum. De bliver låst af, så er dit kælderrum blevet låst med en fremmed lås, så kontakt gårdmand Peter. Dette gøres, fordi adgangsfrie kælderrum ofte bliver fyldt op med skrald meget hurtigt.


Vi har i foråret fået fjernet affald både fra loftsgange og kældergange for en mindre formue. Desværre kan det fortsat konstateres, at affald efterlades i gangene til stor gene for beboere, der skal ind i deres kælderrum, og så udgør affaldet ligeledes en stor brandfare. Så har man affald og ikke ved, hvordan det skal håndteres, så kontakt gårdmand Peter for råd og vejledning.


Juletræstænding
På trods af elprisers himmelflugt og krav til at spare på el, så har bestyrelsen valgt at gennemføre vor traditionelle juletræstænding 1. advent, søndag den 27. november. Dog vil vi begrænse lys i træet fra sen eftermiddag til sen aften.


Glarmester Gurskov
Blot til orientering, så har glarmester Gurskov opsagt sit lejemål på Vigerslev Alle 13, st.tv. med udgangen af oktober måned.


På bestyrelsens vegne

Kim
Formand

Information september 2022

Faldstammeprojektet
Faldstammeprojektet er nu ved at være ved sin afslutning. Håndværkerne er stadig i gang på
Bryggerivej, ligesom flere afsluttende arbejder mangler at blive udført lige fra Kj.vej 36.
Sidste byggemøde var den 28. september, og så er der 3 opgaver tilbage.

For det første rydning af byggeplads, herunder gennemgang af trapper, opgange og ydere areal
for udbedring af eventuelle skader, projektet har måttet medføre. Så har I opdaget skader, som
kan stamme fra projektet, så giv endelig vor gårdmand Peter besked.

For det andet skal vandtrykket til køkken og toilet indreguleres. Dette kan først lade sig gøre,
når alle strenge er udskiftet, så flere har haft gener med vandtrykket i hanerne undervejs. Der
er 36 ventiler placeret i kælderområdet. Justeringen skulle være foretaget onsdag den 28.
september, men er blevet udskudt til næste uge. Meddelelse vil blive sat op på
hovedtrapperne.

For det tredje bliver der pt. udarbejdet en beboervejledning vedr. håndtering af vandhaner,
toilet og stophaner. Den udleveres/omdeles til alle, så snart den er færdig.

Varme og lys
Vi er alle bekymret over de store stigninger i el, gas og varme. Pt. finder bestyrelsen ikke grund
til at foretage ændringer i foreningens el og varmeforbrug, men vi følger nøje udviklingen og
vurderer løbende, hvor vi kan spare.
Det er selvfølgelig op til hver andelshaver/beboer at foretage besparelser i egen lejlighed.

Se seneste udmelding fra Hofor her; https://www.hofor.dk/nyhed/energiregning-priser-og-
indefrysningsordning/

Parkering i indhakket.
Scan-park går over til ren elektronisk registrering af vores tilladelser.

Dvs. kortet vi har i forruden ikke er nødvendigt mere, da de bare scanner nummerpladen.
Det er stadigt vigtigt at I svinger forbi kontoret med en registreringsattest eller sender
anmodning på mail vedhæftet kopi af registreringsattesten, hvis I skal skifte bil.

Der er stadig kun 1 tilladelse per lejlighed.

Der kan udstedes licens på daglig basis til håndværkere, som skal aflæsse materiale eller udføre
arbejde udendørs med værktøj i bilen.

Der udstedes ikke tilladelser til biler på gule plader, erhvervsbiler og biler med en større højde
end 180 cm.

Opgaver overgivet til vor administration
Følgende opgaver er nu overgivet til vor administration, Tina Hald, tih@swe.dk:
Bestilling af systemnøgler – anmodning sendes til Tina Hald, som bestiller nøglerne hos
Låsespecialisten på Vigerslev Alle. Andelshaver får besked, når nøgler kan afhentes og betaler
ved afhentning.

Skadesanmeldelser sendes til Tina Hald på mail. De oplysninger, som anmeldelsen skal
indeholde, er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Gårdmand Peter
Det er glædeligt, at flere og flere beboere tager kontakt til Peter, når der er behov for hjælp,
eller når der er forhold, man gerne vil gøre opmærksom på (manglende belysning, ringe
rengøring og meget, meget mere). Peter tager sig af alle de daglige gøremål i foreningen. Er der
opgaver, som er udenfor Peters ansvarsområde, træder bestyrelsen naturligvis til. Formanden
er i daglig kontakt md Peter og en gang om ugen afholder Peter og formand møde.

Bestyrelsesreferater 2022.
Bliver snarest lagt ud. De findes ved at gå ind på Westergårds web-side: swe.dk, selvbetjening
beboer, herefter beboerweb. Herefter logges ind med brugernavn og kodeord. Dem finder du
på din månedlige huslejeopgørelse.

Kontorets åbningstid 19.00 – 20.00 anden onsdag i måneden
Da bestyrelsen ikke har fået nævneværdig besøg det sidste år, har vi besluttet at nedlægge
åbningstiden for besøg af beboere. Mere og mere af kontakt med beboere foregår via vor
mailadresse. Skulle der være behov for et fysisk møde med bestyrelsen eller medlemmer heraf,
er det selvfølgelig muligt, men aftales individuelt.

Udskiftning af transformator
Vi har 2 transformator-stationer placeret i henholdvis sydgården og nordgården. De
distribuerer strøm til flere ejendomme i vort område. De ejes af el-selskabet Radius, som gerne vil skifte transformatorstationen ud i nordgården. Den er placeret lige bag ved toilettet i gården og fylder 16 m2. Den nye vil fylde 4 m2. Så vi vil få noget plads til rådighed. Det er desværre en større opgave, som kræver opgravning af en del af nordgården, så bestyrelsen holder møde med Radius i nærmeste fremtid for at få et indblik i projektet og hermed vurdere, hvordan vi kan udnytte de muligheder, der måtte være.

Information oktober 2021

Ny bestyrelse valgt på ordinær generalforsamling 13.09.2021

Kim Pouelsen Formand På valg i 2023

Erik Sørensen Næstformand På valg i 2023

Martin Linde Kasserer På valg i 2023

Gurli Södergreen Bestyrelsesmedlem På valg i 2022

Emil Bergmann Bestyrelsesmedlem På valg i 2022

Irene Hjøllund 1. Suppleant På valg i 2022

Michal B. Peulecke 2. Suppleant På valg i 2022

Maj Skipper Bergen blev valgt som intern revisor

Wagn Larsen blev valgt som suppleant til den interne revisor

Referat fra de to generalforsamlinger er desværre forsinket

Da vores administrationsfirma SWE beklageligvis har været ramt af sygdom.

Det udsendes snarest muligt.

Ny åbningstid på kontoret

Fra november 2021 vil der fremover være åbent på kontoret den 2. onsdag

i måneden mellem kl. 19 & 20.

Fælleslokaler

Der er fundet to andelshavere der vil hjælpe med at tjekke og optælle i fælleslokalerne efter udlejning, så det kan fortsat lejes i 2022 ved at maile til abk.lokaler@gmail.com

Se mere på hjemmesiden

YouSee prisstigninger fra 01.01.2022

Grundpakken stiger fra Kr. 123,11 til 151,53

Mellempakken stiger fra Kr. 345,99 til 384,18

Stor pakke stiger fra Kr. 443, 40 til 482,01

*Ændringer til YouSee abonnementer, vaskekort, navneskilte eller systemnøgler skal fortsat sendes direkte til bestyrelsen på ab@kjeldsbogaard.dk

Gårdmanden holder ferie i uge 44 – 1. uge i november

Kontakt bestyrelsen for hjælp i denne periode.

Bestyrelsen ønsker alle et godt efterår.

Information juli 2021

Generalforsamling 2021

Afholdes efter en ny model på grund af 1½ år med Covid-19

mandag 13/9 ordinær generalforsamling & onsdag 15/9 ekstraordinær generalforsamling.

Husk at sætte X i kalenderen.

Gårdmand Peter har ferie i uge 30, 31 & 32

Installation af Fibernet – besøg af montør

Som I har set i jeres postkasse er Kabel Danmark i gang med at installere fibernet i alle lejligheder.

Sammenlagte lejligheder skal selvfølgelig kun have én installation, og andelshaverne bestemmer selv hvor det passer dem bedst.

Det er ikke muligt at lave en overordnet beskrivelse med placering af stik i hver lejlighed, men den ansvarlige fra Kabel Danmark har på opfordring lavet denne skrivelse.

Det er sådan, at vi borer igennem ude fra opgangen, og går max. et par meter ind i lejligheden. Om vi borer igennem væggen til entré eller til værelset på den lange væg, er os ligegyldigt. Det kan vi aftale med den enkelte beboer på dagen, hvor de helst vil have os ind. Vi smider en seddel ind hos dem, som ikke er hjemme i første omgang, om hvornår vi kommer igen.”

Hjælp ønskes til pasning af blomster mv. i Nordgården

Mia Engel, Kjeldsgårdsvej 26 3tv., kunne godt bruge en eller to hjælper til at vande og passe blomster i nordgården☺️ Skriv til hende på mobil nr. 60853042.

 

Ejendomskontoret har som vanligt lukket her i juli måned

Bestyrelsen ønsker en god sommer

Pas godt på jer selv og hinanden og vis hensyn - Ikke mindst på ejendommens fællesarealer.

 😎

Information april 2021

NYE skabe til Farligt affald

Nye skabe til farligt affald vil – onsdag 15.april - blive opstillet ved de øvrige containere i den nordlige del af mellemgården. Alle beboere vil samme dag få en kuvert i postkassen med kode til åbning af låsen.

Grundet justering af antallet af div. alm. containere har det været nødvendigt at give dem en ny placering. Beboerne bedes checke at affaldet kommer i de rigtige containere.

PRIS stigninger

Grundet alm. prisstigninger forhøjes prisen på div. nøgler til kr. 225,- pr. stk. Nye dør og postkasseskilte forhøjes til 200,- pr. stk.

Løse genstande på Altaner

Vi må atter henstille til beboerne om at sikre at løse genstande på altanerne blive surret fast så de ikke blæser ned i gården/gaden.

Ligeledes bedes beboerne tjekke at eventuelle altankasser/montering er i orden inden de GENopsættes på ydersiden af gelænderet.

Cykelparkering.

Cykelparkerings skurene er til cykler i daglig brug og ikke til ”legecykler”. Ladvogne, scootere, motorcykler, klapvogne etc. skal anbringes i de dertil indrettede skure og ikke ved opgangene.Barnevogne henvises til barnevognskælderene, og må IKKE anbringes i opgangene.

Fælleslokaler

Vi efterlyser en eller to andelshavere der vil hjælpe med at tjekke og optælle i fælleslokalerne efter udlejning, når de engang må udlejes igen.

Mere info kan fås ved henvendelse til Martin Linde på abk.lokaler@gmail.com

Kjeldsbogårds Administrationsfirma

Tjek den nye Beboer web

Du skal kontakte SWE/Tina Hald, med kopi C.c. til ab@kjeldsbogaard.dk når det drejer sig om Husleje, Varme, Nyt/tabt vaskekort, svar på Lejlighedssalg/tilbud& opsigelser, ændring af din E-mail adresse - samt andet der har med administration at gøre.Ændringer til youSee abonnementer eller ønsker om systemnøgler skal sendes direkte tilab@kjeldsbogaard.dk

Andre nyttige informationer findes FORTSAT her på Hjemmesiden www.abkjeldsbogaard.dk

Information februar 2021

Gårdmand Peter har ferie i uge 8

I ved det sikkert godt

Altankasserne skal fjernes i vinterhalvåret fra oktober til marts

Altankasser monteret udvendigt, bedes fjernet  - eller monteret indvendigt samt fastspændt, så vi sikre at disse ikke falder ned i gården her i vinter halv året, på grund af hård blæst og nedbør der øger vægten af kasserne.

Der har været fortilfælde, hvor altankasser mv. er havnet i gården heldigvis uden personskader indtil nu.

Beboer web

Vi har længe haft en Beboer web i støbeskeen, hvor I som Andelshavere kan gå ind og se egen husleje, varmeregnskab, eventuelle restancer, referater fra generalforsamlingerne,seneste regnskab, samt nøgletal, vedtægter og husordenen mv.

Om SWE når, at få ”åbnet” og sat adgangskoder på den kommende huslejeopkrævningen til hver andelshaver ved vi endnu ikke. I får nærmere information inden det effektueres.

Beboer web afløser ikke alle de informationer der kan findes på vores hjemmeside:

Her finder I stadig nye - som gamle Informationsbreve, praktiske oplysninger, link til affaldssortering, leje af fælleslokalet, priser på diverse med mere. 

Kontoret er fortsat lukket 2. torsdag i måneden pga. Corona. 

Kjeldsbogårds Administrationsfirma

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, Store Kongensgade 24B, 1264 København K, Kontaktperson er Tina Hald, tih@swe.dk * Telefon 33 13 78 00 * www.swe.dk.

Du skal kontakte SWE/Tina Hald, med kopi C.c. til ab@kjeldsbogaard.dk når det drejer sig om Husleje, Varme, Nyt/tabt vaskekort, svar på lejlighedssalg/tilbud

& opsigelser, ændring af din E-mail adresse - samt andet der har med administration at gøre.

Ændringer til youSee abonnementer eller ønsker om systemnøgler skal sendes direkte til

De bedste hilsner fra Bestyrelsen

Information januar 2021

Godt nytår!

Kontoret er lukket på torsdag den 14. januar

på grund af restriktionerne. Der kan fortsat mailet til ab@kjeldsbogaard.dk.Bestyrelsen holder virtuelle bestyrelsesmøder. 

Fibernet

Som I kan læse på opslaget ved hovedtrapperne, går Kabel Danmark så småt i gang med at installere fibernet hos os på hovedtrapperne.

For snart 1 ½ år siden aftalte vi med youSee at de kunne installere fibernet i vores ejendom for den nette sum af 0 kr.! - Og endelig ser det ud til at ske😊

Alle husstande vil på sigt få et stik monteret ved siden af antennestikket fra opgangen.

Der vil komme mulighed for at andelshaverne kan få installeret flere stik i lejligheden for egen regning. Dette aftales individuelt med Kabel Danmark.

Der er ikke nogen købetvang. Alle kan frit vælge om de vil skifte leverandør eller fortsætte med den de har nu. Hvis man vælger at skifte til fibernet kan man ligeledes frit vælge den leverandør man ønsker.

Flaget i anlægget

Flaget i anlægget har desværre sat sig fast på ½ stang. Der sendt bud efter hjælp til at lægge flagstangen ned så, flaget kan blive løsnet.

Storskrald

DER MÅ IKKE HENSTILLES EFFEKTER FORAN STORSKRALDSRUMMET

Skrald bliver tømt af flere omgange: farligt affald, småt brandbart, elektronik samt metal. Hvis indgangene til rummene er blokeret eller effekterne ikke er sorteret, kører renovations- selskabet blot igen. Derfor er det nødvendigt at Peter gårdmand har hånd i hanke med, hvor affaldet placeres, - og at beboerne kontakter Peter når Storskraldsrummet skal låses op.

Kjeldsbogårds Administrationsfirma

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, Store Kongensgade 24B, 1264 København K, Kontaktperson er Tina Hald, tih@swe.dk * Telefon 33 13 78 00 * www.swe.dk.

Du skal kontakte SWE/Tina Hald, med kopi C.c. til ab@kjeldsbogaard.dk når det drejer sig om Husleje, Varme, svar på lejlighedssalg/tilbud& opsigelser, ændring af din E-mail adresse - samt andet der har med administration at gøre.

Ændringer til youSee abonnementer, Nyt/tabt vaskekort eller ønsker om systemnøgler skal sendes direkte til ab@kjeldsbogaard.dk

Information december 2020

Problemer med varmen:

En hel del beboere har haft gentagne problemer med kolde radiatorer. Problemet opstår, når der har været lukket/tappet vand af anlægget. Ved genoplukning opstår der luftbobler som samler sig – og stopper for tilførslen - i rørene oppe på loftet. Navnlig Vig. Allé, Kj.vej. 24, Kj.vej. 30-32 samt Br.vej. har været plaget. Hver gang, der er en prop, skal der sendes 2 mand ud for at ”lufte ud.” Det er en dyr løsning. I denne omgang har Sparholt været herude 8-10 gange. Vores varmesystem er én-strenget, hvilket gør det meget sårbart. Vores gamle automatiske vandpåfyldningsanlæg virker ikke længere, fordi der er ændret på trykket på returvandet. Sparholt foreslår, at vi monterer en vakuum-udlufter i varmecentralen. Den skulle være i stand til at trækker al luften ud af vandet, så der ikke opstår bobler i systemet.

Prisen er ca. 60.000 kr. og skulle gerne være monteret i januar. Indtil da må I fortsat skrive til os, hvis I har kolde rør.

Afstemning

Vores afstemning vedr. udskiftning af faldstammer og stigrør viste en overvældende tilslutning til forslaget.

52 meldte tilbage.

50 stemte for  -  1 stemte imod og 1 stemte blankt.

Arbejdet er sat i gang.

Brandalarmer

Arbejdet med udskiftning af brandalarmer er sat i gang.

Trappeopgange

Vi må atter henstille til beboerne om ikke at henstille effekter/affald/barnevogne itrappeopgange, på lofterne og kældergennemgange. Dette især af hensyn til brandfaren.

Altaner

Vi skal henlede nye som ”gamle” altanejere på husordenens bestemmelse vedr. altaner Herunder at stofbetræk skal være ensfarvet og i lyse farver.

Vi henstiller på det kraftigste at udvendig monterede altankasser nedtages i perioden oktober – marts af hensyn til nedstyrtningsfaren.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.   

Seneste kommentarer

03.03 | 09:11

jeg får ikke nogle nyhedsbreve fra jer

Del siden