HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KJELDSBOGÅRD.

Almindelige bestemmelser

Ifølge vedtægternes § 9 påhviler det den enkelte andelshaver at foretage indvendig vedligeholdelse af lejligheden. 

Ordensregler

1. Hvis husstandens medlemmer samt personer de har givet adgang til ejendommen, forsætligt forårsager ødelæggelse på ejendommen eller dens tilhørende effekter, er den pågældende andelshaver pligtig til at betale istandsættelsen af den forårsagede skade.

2. Andelshaverne har pligt til omgående at anmelde eventuelle fejl eller mangler til gårdmand eller bestyrelse (manglende lys, utætte vandrør, yderdøre som ikke lukker o. lign.).

3. Det er ikke tilladt at holde hund. Kat er tilladt, men skal holdes inde.

 

Fælles arealer

1. Ifølge bekendtgørelse om brandsikring, er det ikke tilladt at henstille ting på trapper eller i   gange.

2. Cykler skal parkeres i cykelskure, -stativer eller cykelkældre og ikke op ad husmuren.

3. Barnevogne skal parkeres i barnevognskældrene eller under halvtaget i sidegården og ikke i   mellemgange og trappeopgange.

4.Vinduer på trapper og lofter skal lukkes om aftenen samt ved stærk blæst og udsigt til skybrud.

 5. Kælder-loft- og gennemgangsdøre samt porten skal holdes lukket og låst.

6. Borde og stole fra udendørsarealerne bedes sat tilbage på deres oprindelige plads efter brug.

7. Vaskeriet er fællesområde. Hvis du spilder noget bedes du tørre op og i øvrigt efterlade vaskeriet, som du selv ønsker at modtage det.

8. Udkastning af foder fra vinduerne er ikke tilladt. Ligesom fodring af dyr på ejendommens område ikke er tilladt. Undtaget er dog foderbrædder i haver og anlæg.

 

Høj musik og støjende adfærd

1. Al boldspil henvises til boldburet i Sydgården og skal ophøre senest kl. 21:00.

2. Støjende adfærd i gårde og i anlæg skal ophøre ved mørkets frembrud, dog senest kl. 21:00.

3. Musik og støjende adfærd må ikke ske for åbentstående vinduer eller være til gene for de øvrige beboere. Hvis en beboer vil holde fest, skal både egen opgang og naboopgangen varsles i god tid med opslag påført tydelig afsender og telefonnummer. Ved større arrangementer opfordrer vi til leje af fælleslokalerne, dog under hensyntagen til regler for leje af lokalerne.

4. Brug af bore- eller slibemaskiner er kun tilladt mellem 8:00 - 20:00 på hverdage og mellem 10:00 - 20:00 i weekenden samt helligdage. 

 

Affaldssortering

1.Affald skal sorteres og anbringes i de dertil opstillede beholdere.

2. Storskrald er: møbler, tæpper, hvidevarer og store el-artikler, som skal stilles i skuret ved anlægget ud for Kjældgårdsvej nr. 26 (rettelse dec. 2017)

3. Malerrester og andet kemisk affald stilles i mærket kasse i gennemgangen ved nr. 32. Rød gadedørsnøgle passer til låsen.

4. Byggeaffald afleveres på genbrugspladsen på Retortvej. Hvis du er i tvivl, så kontakt gårdmand eller bestyrelse. 

 

Altaner

1. Altanen skal holdes ren og rydelig.

2. Altanen skal holdes fri for is og sne. Eventuel reparation efter vandskade som følge af forsætlig undladelse af rydning af is og sne, må beboeren eller dennes forsikring betale.

3. Altanen må ikke bruges til opmagasinering eller pulterrum.

4. Altanen må ikke benyttes til husdyrhold, herunder fugle i voliere.

5. Opsætning af paraboler, antenner o. lign. er ikke tilladt.

6. Blomsterkasser monteret udvendigt på rækværk skal være forsynet med låseanordning, som sikrer mod nedfald.

7. Bevoksning på selve bygningen er ikke tilladt.

8. Afdækning med ensfarvet lærred eller glat acryl ( lexan 3/6 mm ) i lyse neutrale farver er tilladt, men på eget ansvar.

9. Det er tilladt at grille på altanen, men kun el/gasgrill. Det må dog ikke være til gene for de øvrige beboere.

10. Det er ikke tilladt at opsætte genstande af nogen art på selve bygningen med undtagelse af markise for egen regning og risiko. Ved eventuelt reparationsarbejde på facaden påhviler det andelshaveren at nedtage og genopsætte markisen for egen regning

11. I stuelejligheder hvor der er etableret udvendig trappe til haven, er det tilladt at opsætte én udendørslampe, men kun ejendommens standard, hvilket er focus quartro i messing. Tal dog med bestyrelsen før opsætning.

Generelt

12. Bestyrelsen opfordrer alle til at hjælpe hinanden med at overholde husordenen. Derfor anbefaler vi, at eventuelle konflikter bliver taget i opløbet ved at parterne snakker sammen. Hvis der ved hjælp af dette ikke kan findes en løsning, kan man indsende en skriftlig klage til bestyrelsen med alle relevante oplysninger.

13. Bestyrelsen undersøger herefter sagen og vurderer, om der skal afgives en anbefalet skriftlig advarsel, indkaldes til samtale eller blot gives en venlig påtale.

14. Ved gentagende grove overtrædelser af husordenen er det bestyrelsens ret og pligt at påbegynde en eksklusionssag. 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 16. april 2015.

(Med en rettelse vedr. NYT Storskraldsrum, dec. 2017)